Miko Sobreira teaches salsa during the Beaches Jazz Latin Carnival, July 15.